Friday, August 6, 2010

submissions to assignment 2

.
alexander popov

plastic whirlpool

.
hristo stankushev

1

.
2

.
proyko proykov

antivertigo

.
antivertigo - explanation

.
entertaining the spiral - metaphrase

.
collapse - form

.
georgi kostov

disco toilette

.
lary sparrow

circles in a spiral and a white dot

.
circles in a spiral and a white dot ∙ inverted

No comments :

Post a Comment